Ubezpieczenie obowiązkowe Doradcy Podatkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie Doradców Podatkowych na bazie rozporządzenia Ministra Finansów przeznaczone jest dla doradców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego.

Przedmiot ubezpieczenia

Jest nim odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy Ordynacja Podatkowa, w ramach czynności doradztwa podatkowego polegających na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

Ubezpieczenie obejmuje także świadczenie usług doradztwa lub prowadzenie rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności:

  1. świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
  2. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków, o są związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

Ubezpieczenie obejmuje także czynności Ubezpieczonego jako pełnomocnika działającego w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 a) Ustawy, w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.


Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Skierowane jest ono do przedsiębiorców, którzy wykonują zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC mają wszyscy doradcy podatkowi, którzy zdali egzamin i zostali wpisani na listę doradców podatkowych oraz wszystkie podmioty zdefiniowane w art. 4 ustawy, które zatrudniają doradców podatkowych i świadczą usługi doradztwa podatkowego.

Trzeba jednak pamiętać, że polisa OC doradcy podatkowego to nie tylko obowiązek ustawowy, ale większa wiarygodność doradcy podatkowego wobec klientów i partnerów oraz minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności zawodowej.