OC dla Biur prowadzących obsługę kadrowo-płacową

Kadry i Płace
Ubezpiecz każdy zakres swojej działalności
KADRY I PŁACE POZA OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM OC

Spełniając obowiązek ubezpieczenia musimy wiedzieć, że jest ono nie wystarczające w przypadku, gdy biuro rachunkowe prowadzi obsługę kadrowo-płacową. Wynika to z tego, że polisa, która kiedyś była obowiązkową polisą OC, obecnie nie obejmuję prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W przypadku wystąpienia roszczenia biuro rachunkowe odpowiada własnym majątkiem.

Obsługa taka polega na: 
  • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrola przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Jeśli posiadasz własne Biuro, które wykonuję czynności podane wyżej, powinieneś zawrzeć w tym zakresie umowę Odpowiedzialności Cywilnej z firmą ubezpieczeniową.

Sytuacja z życia wyjęta...
Pewna firma informatyczna nie przedłużyła umowy ze swoim pracownikiem w Grudniu 2014 r. Od pięciu lat Biuro Rachunkowe prowadzi pełną obsługę kadrowo-płacową na rzecz właśnie tej firmy informatycznej. Pracownik firmy po ustaniu stosunku pracy nie otrzymał jednak w wymaganym okresie, świadectwa pracy od pracodawcy. Ten dokument nie został wystawiony i przekazany pracownikowi, ponieważ biuro rachunkowe, prowadzące obsługę kadrowo-płacową firmy i odpowiedzialne za przygotowanie świadectwa pracy, zagubiło dokumentację, na bazie której miało przygotować świadectwo pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pracownik, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych powinien, rejestrując się w Urzędzie Pracy, przedstawić świadectwo pracy za okres, w którym był zatrudniony. Jako, że takim dokumentem nie dysponuję, to nie otrzymał zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość roszczenia wobec biura
Z tytułu utraconego świadczenia (trzymiesięczny zasiłek w wysokości 831,10 zł/msc) pracownik w lutym 2015 r. zwrócił się z roszczeniem do dotychczasowego pracodawcy. Pracodawca, będąc pewnym że sytuacja zaistniała w wyniku błędów po stronie obsługi kadrowej, skierował roszczenie do biura rachunkowego. Biuro rachunkowe, obsługujące firmę posiadało wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie OC, z którego nie może zaspokoić tego roszczenia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy polisa rozszerzona jest o kadry i płace, tj, czynności, które nie są przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego. Biuro rachunkowe zostało zobowiązane do pokrycia roszczenia z majątku własnego.

Odszkodowanie z majątku biura
Rozszerzenie ochrony o obliczanie wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, wpłat na PFRON oraz przekazywanie związanych z tym dokumentów oraz kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi jest opcjonalne. Stanowi dodatkowe rozszerzenie, które jest uzupełniającą ochroną dla tych biur rachunkowych, które realizują obsługę kadrową -płacową. Składki za to rozszerzenie dla minimalnej sumy gwarancyjnej zaczynają się już od 100 zł / rok.

Straty
W wymienionym wyżej przypadku biuro rachunkowe było zobowiązane do pokrycia roszczenia z majątku własnego w wysokości sięgającej prawie 2,5 tys zł. Dlatego warto pamiętać, że biura rachunkowe realizujące dla klientów obsługę kadrowo-płacową powinny posiadać dodatkowe ubezpieczenie obejmujące wyżej wspomniane ryzyka. W innym przypadku ochrona ubezpieczeniowa jest niespełna, a biuro ryzykuję wypłatę kwoty roszczenia z własnego majątku.

Formularz kontaktowy