Polityka prywatności

 1. Szewczuk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą: 21-500 Biała Podlaska, ul Zamkowa 1a/28, tel.: 510-789-345, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Szewczuk Sp. z o.o.) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu www.ocbiurrachunkowych.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych oraz użycie Kalkulatorów składek.
 2. Dane te będą przetwarzane przez Szewczuk Sp. z o.o. w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Szewczuk Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom możliwość zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Szewczuk Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1a/28, 21-500 Biała Podlaska
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Szewczuk Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane przez Szewczuk Sp. z o.o. wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które upoważnił/-a Pan/Pani do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (celem przygotowania rzetelnej kalkulacji, w tym weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).
 8. Szewczuk Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu www.ocbiurrachunkowych.pl
 9. Szewczuk Sp. z o.o. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 10. Szewczuk Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.
 11. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Szewczuk Sp. z o.o. oraz TU informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.
 12. Informacje zawarte w Serwisie www.ocbiurrachunkowych.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121), z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
 13. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu www.ocbiurrachunkowych.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.