OC dla Księgowych i osób wykonujących obsługę płac

Każdy ma prawo popełnić błąd
Ważne, by popełniony błąd nas rozwijał zamiast hamować
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z ochroną prawną

Poniższą propozycję kierujemy do osób wykonujących czynności księgowe oraz obsługę płac, a także osób nadzorujących te obszary, tj:

  • księgowych,
  • głównych księgowych,
  • dyrektorów finansowych,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse spółki.

Praca osób wykonujących czynności księgowe i obsługę płac jest bardzo odpowiedzialna i niestety obarczona ryzykiem błędu. Księgowy, mający styczność z ważnymi decyzjami do podjęcia, podlega surowej dyktaturze prawnej. Wynika to z odpowiedzialności prawnej za stan finansów jednostki i rozliczeń z organami podatkowymi. Jest to przy tym odpowiedzialność nie tylko finansowa, ale również cywilna, a nawet pracownicza czy też karna. Oferujemy wybór ubezpieczeń, które chronią pracownika przed skutkami takich zawodowych błędów.

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

W przypadku wszczęcia postępowania karnoskarbowego lub karnego albo złożenia przez ZUS lub PIP do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty. Dotyczy to kosztów wynagrodzenia prawnika, kosztów sądowych, kosztów postępowania egzekucyjnego, a także kar administracyjnych lub sądowych nałożonych na Ubezpieczonego.

Kara pieniężna może być nałożona nie tylko na pracownika, który popełnił błąd, ale również na głównego księgowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

W jakiej sytuacji ubezpieczenie może się przydać?
Księgowy oblicza podatek, do zapłacenia którego zobowiązany jest jego pracodawca, podając w efekcie nieumyślnego błędu zaniżoną kwotę. Kontrola urzędu skarbowego wykrywa różnicę, a przeciwko pracownikowi zostaje wszczęte postępowanie karnoskarbowe, w wyniku którego nałożona zostaje na niego kara pieniężna.
Ubezpieczyciel pokryje wynagrodzenie prawnika, który będzie świadczył pomoc prawną w ramach toczącego się postępowania, a następnie zwróci kwotę, którą Ubezpieczony zapłacił tytułem kary.

Odpowiedzialność cywilna zawodowa

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych: księgowych lub obsługi płac.

W jakiej sytuacji ubezpieczenie może się przydać?
Księgowy oblicza podatek, do zapłacenia którego zobowiązany jest jego pracodawca, podając w wyniku nieumyślnego błędu zaniżoną kwotę. Kontrola urzędu skarbowego wykrywa różnicę, a pracodawca zostaje obciążony zaległym podatkiem wraz z odsetkami. Szkoda, którą ponosi pracodawca jest równa wysokości odsetek, które musi zapłacić, a których nie płaciłby, gdyby jego pracownik poprawnie wyliczył kwotę podatku.
Szkoda będąca konsekwencją błędu zawodowego zostanie pokryta w ramach ubezpieczenia OC.

Składki na ubezpieczenie OC dla Księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe Składka**
20 000,- PLN 360 zł
30 000,- PLN 450 zł
50 000,- PLN 600 zł
80 000,- PLN 800 zł
100 000,- PLN 1 000 zł
120 000,- PLN 1 200 zł
150 000,- PLN 1 350 zł
180 000,- PLN 1 500 zł
200 000,- PLN 1 650 zł
300 000,- PLN 2 150 zł
400 000,- PLN 2 900 zł
500 000,- PLN 3 800 zł

** Powyższe składki obowiązują wyłącznie w sytuacji braku okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością Ubezpieczonego w związku z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej księgowych i osób wykonujących obsługę płac UK/KP/000/01/09/17 oraz klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej.Wybór sumy gwarancyjnej i składki (wymagane):
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko:
NIP Firmy lub PESEL osoby fizycznej:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail (wymagane):

Wyślij wypełniony wniosek

Możesz przesłać do nas wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Pobierz wszystkie dokumenty dotyczące wybranego ubezpieczyciela, wydrukuj je, wypełnij, podpisz, zeskanuj i wyślij korzystając z poniższego formularza. Nie zapomnij podpisać i załączyć wszystkich dokumentów, włącznie z Warunkami Ubezpieczenia oraz informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO).