Ubezpieczenie D&O – co to jest i dla kogo?

Dla Kogo przeznaczona jest polisa D&O?

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu, zarządzania podmiotem zasadniczo przeznaczone jest dla każdej osoby prawnej, w której do organów statutowych powoduję i odwołuję się członków kierownictwa, oraz gdzie zatrudnia się osoby pełniące kluczowe role w organizacji (bez względu na formę zatrudnienia), które samodzielnie w ramach posiadanych uprawnień lub pełnomocnictw podejmują decyzję zarządcze np. dyrektor finansowy, główna księgowa, dyrektor zarządzający, itp.

Zatem polisa ta skierowana jest w szczególności do spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek komunalnych, fundacji, stowarzyszeń, instytutów badawczych, spółek wodnych, itp.

Ubezpieczającym w polisie D&O będzie zawsze podmiot określony jak wyżej, o oczywistej gestii ubezpieczeniowej.

Natomiast do kręgu, do kręgu Ubezpieczonych zalicza się tylko tzw. członków kierownictwa, o których mowa była wyżej, ale ochroną objęte są również osoby bliskie członków kierownictwa – gdy ponoszą z nimi odpowiedzialność majątkową np współmałżonkowie i spadkobiercy.

Jakie parametry wpływają na cenę ubezpieczenia?

Koszt polisy D&O zależy od kilku czynników uzależnionych od wnioskowanego zakresu ochrony i wysokości limitów ze szczególnym uwzględnieniem :

  • rodzaju prowadzonej działalności i formy prawnej
  • okresu od jakiego prowadzona jest działalność
  • kondycji finansowej organizacji ocenianej na podstawie wyników za ostatni zamknięty rok obrachunkowy : przychody, wynik finansowy. aktywa oraz zobowiązania i rezerwy.

Czy zatem z polisy D&O mogą skorzystać nowo powstałe podmioty?

Tak. Co do zasady, LeadenHall nie ogranicza dostępu do ubezpieczenia tzw. start-up, ale należy się wówczas liczyć – przez pierwsze 2 lata ubezpieczenia – z wyłączeniem ochrony z tytułu niewypłacalności firmy. W pozostałym zakresie polisa funkcjonuję tak, jak dla dojrzałych podmiotów.

Jaki jest zakres terytorialny udzielanej ochrony ubezpieczeniowej?

Polisa D&O w standardzie zapewnia ochronę wskutek roszczeń kierowanych do ubezpieczonych na podstawie jakiejkolwiek jurysdykcji i właściwości sądowej z wyjątkiem roszczeń podlegającej jurysdykcji i właściwości Sądów Stanów Zjednoczonych, przy czym za zapłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ochronę również o terytorium USA.

Jaki jest podstawowy zakres polisy?

Katalog numerowanych literami od A do G “klauzul ubezpieczeniowych” definiuję istotniejsze zakresy ochrony.

Klauzule A i B stanowią podstawę polisy, są obligatoryjne i nierozłączne. Ich adresatem są członkowie kierownictwa, którzy w ramach udzielonej ochrony otrzymują wsparcie w sytuacji skierowanego przeciwko nim roszczenia, w związku z wykonywaniem przez nich funkcji zarządczych i nadzorczych w ubezpieczonym podmiocie.

Klauzule od C do G są komplementarne do A i B, co do zasady mogą być z nimi łączone w dowolnej kombinacji – oczywiście z wyjątkiem szczególnych sytuacji wynikających z oceny ryzyka. Zapewniają ochronę samemu podmiotowi – Ubezpieczającemu, dlatego też klauzulę tego rodzaju określane są na rynku ogólnym pojęciem “entity cover” czyli “ochrona dla podmiotu”. Są to kolejno:

  • KLAUZULA C – Roszczenia pracownicze do podmiotu tzw. “employment practice”
  • KLAUZULA D – Ochrona prawna podmiotu
  • KLAUZULA E – Programy świadczeń pracowniczych
  • KLAUZULA F – Papiery wartościowe
  • KLAUZULA G – Utrata danych i dokumentów

Dzięki takiej konstrukcji ubezpieczenia ochroną kryci są zarówno kluczowi członkowie kierownictwa jak i sama organizacja (roszczenie przeciwko podmiotowi).

DOKŁADNY OPIS KLAUZUL ZNAJDZIESZ W ZAŁĄCZNIKU POD TREŚCIĄ WPISU.