Ubezpieczenie od Utraty Dochodu i NNW

NA WSTĘPIE WARTO POWIEDZIEĆ, ŻE UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU ORAZ NNW JEST UBEZPIECZENIEM OSOBOWYM. UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJĘ NA CAŁYM ŚWIECIE 24 GODZINY NA DOBĘ.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy.

Sumy ubezpieczenia są każdorazowo wskazane w Polsce.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony jest zobowiązany między innymi do:

 • weryfikacji prawdziwości oświadczeń na wniosku o ubezpieczenie i jego podpisania,
 • opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
 • wskazanie we wniosku zgodnie z prawdą wykonywanego zawodu oraz określenia klasy ryzyka zawodowego zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
 • w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji jego zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do dokumentacji medycznej.

Czego nie obejmuję ubezpieczenie?

 • wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony w polisie w odniesieniu do każdej z kategorii świadczeń,
 • odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia w okresie wyczekiwania, czyli okresie rozpoczynającym się z chwilą wystąpienia całkowitej okresowej niezdolności do pracy, w którym nie są należne świadczenia z tego tytułu,
 • świadczeń po upływie okresu odszkodowawczego, czyli maksymalnego okresu wypłaty świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy.
 • świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy, jeżeli Ubezpieczony podjął pracę w zawodzie określonym w polisie lub gdy stan ubezpieczonego przestał spełniać definicję całkowitej okresowej niezdolności do pracy.
 • w odniesieniu do całkowitej trwałej niezdolności do pracy warunkiem wypłaty świadczenia jest pisemne zobowiązanie ubezpieczonego do zwrotu ubezpieczycielowi wypłacanego świadczenia w razie podjęcia pracy w zawodzie po otrzymaniu świadczenia,
 • jeżeli nie zostały wskazane we wniosku i potwierdzone w polisie wyłączenie ochrony dotyczy także ryzyk aktywnego życia takich jak: eksploracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska poza szlakami turystycznymi, kolarstwo grawitacyjne, kajakarstwo górskie lub ratting, ryzykowne nurkowanie, żeglarstwo morskie i oceaniczne w charakterze członka załogi, jazda lub skoki konne przez przeszkody, ryzykowne narciarstwo poza trasami. łowiectwo z użyciem broni palnej. jazda na quadzie, podróż lotnicza w charakterze innym niż pasażer komercyjnych linii lotniczych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 • roszczenia z tytułu chorób lub uszkodzeń ciała ubezpieczonego, albo ich następstw, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem lekarza, za wyjątkiem stanów uzgodnionych z ubezpieczycielem i jednoznacznie potwierdzonych w umowie ubezpieczenia,
 • roszczenia związane z ciąża lub porodem oraz wszelkie powikłania z tym związane,
 • roszczenia z tytułu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa lub stawów, zapalenie stawów lub jakiegokolwiek innego procesu zwyrodnieniowego dotyczącego kręgosłupa, stawów, kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł,
 • śmierć naturalna ubezpieczonego,
 • samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan niepoczytalności ubezpieczonego,
 • celowe narażenie się ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia),
 • przestępstwa umyślne popełnione przez ubezpieczonego lub usiłowanie ich popełnienia,
 • pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu,
 • praca odpowiadająca wyższej klasie ryzyka zawodowego (od I najniższej do V najwyższej) niż klasa określona w polisie,

W przypadku całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.