Ubezpieczenie OC Konsultantów IT

UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWE DLA BRANŻY IT

 • DO JAKICH PODMIOTÓW I OSÓB KIEROWANE JEST UBEZPIECZENIE?


 • KTO I ZA CO ODPOWIADA?


 • ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ PRZYKŁADY SZKÓD


 • NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI


 • CENA UBEZPIECZENIA – OD CZEGO JEST ZALEŻNA?
DO JAKICH PODMIOTÓW I OSÓB KIEROWANE JEST UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób oraz podmiotów, które wykonują usługi zawodowe w branży IT wskazane we wniosku. Przykładowo mogą to być programiści. developerzy, graficy komputerowi, analitycy IT, testerzy IT, administratorzy bezpieczeństwa informacji baz danych lub sieci informatycznych, itp Można ich określić ogólnie mianem specjalistów ds. informatyki lub konsultantów.

Usługi te przykładowo mogą polegać na :

 • projektowaniu, specyfikowaniu, modyfikacji lub instalacji oprogramowania na zlecenie klienta.
 • projektowaniu stron www,
 • testowanie oprogramowania,
 • projektowanie infrastruktury komputerowej
 • dostawie oprogramowania firm trzecich,
 • zarządzaniu projektami wdrożeń informatycznych,
 • doradztwie lub szkoleniu w zakresie informatyki,
 • usługach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych klienta,
 • szkolenia w zakresie programowania lub sprzętu.
KTO I ZA CO ODPOWIADA?

Ryzyko odpowiedzialności prawnej zależy przede wszystkim od sposobu świadczenia usług, tj:

 • usługi świadczone są przez informatyków w ramach stosunku
  pracy rodzą odpowiedzialność na podstawie m.in art.119 KP

  § w razie wyrządzenia szkody nieumyślnie pracownik odpowiada do
  wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia
  przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody

 • usługi świadczone na podstawie umowy B2B

  §
  pełna odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego
  wykonania umowy bez żadnych ograniczeń kwotowych ani
  przedmiotowych (np. ograniczenie tylko do spowodowania strat
  rzeczywistych bez utraconych korzyści). Regulują to przepisy art.
  471 i nast. KC

  § odpowiedzialność za czyny niedozwolone (art. 415 KC). Dotyczy
  to przypadków naruszenia powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa, np. naruszenie obowiązku ochrony danych
  wrażliwych

  § odpowiedzialność za usterki utworu wynikającą z art. 55 Prawa

  § przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (tj. art. 556 i nast.
  KC)

ZAKRES UBEZPIECZENIA OC DLA BRANŻY IT

Ubezpieczenie podzielone jest na dwie sekcję, z których pierwsza zawiera dodatkowe rozszerzenia.

I Sekcja Ubezpieczenia
 • OC z tytułu prowadzenia działalności zawodowej,
  – Suma ubezpieczenia od 500 tyś zł – 2 mln zł.
  – udział własny od 800zł – 2 000zł w zależności od przychodu.
 • Pokrycie kosztów ochrony,
 • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy,
 • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie,
 • naruszenie praw własności intelektualnej,
 • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia
 • Utrata danych i dokumentów
 • Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych lub administracyjnych
 • Pokrycie rażącego niedbalstwa
II Sekcja Ubezpieczenia 
 • klauzula Cyber i RODO
  – Suma ubezpieczenia od 200 tyś zł – 500 tyś zł  – suma uzależniona jest od wybranej sumy ubezpieczenia w SEKCJI I
  – udział własny stały czyli 2 000zł

 • odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za naruszenie przepisów RODO oraz pokrycie szkód cyber,
 • odpowiedzialność z tytułu ataków hakerskich, do których doszło z winy ubezpieczonego, a także pokrycie kosztów pomocy prawnej w razie postępowania regulacyjnego lub karnego związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych.
 • odpowiedzialność za nieumyślne przesłanie wirusa komukolwiek, z kim ubezpieczony dokonuję transakcji,
 • nieuprawnionego gromadzenia lub niewłaściwego wykorzystania danych dotyczących klienta, które są poufne lub których wykorzystanie podlega ustawowym ograniczeniom.
NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • Okoliczności znane przed początkiem okresu ubezpieczenia
 • Roszczenia podmiotów powiązanych, dominujących lub zależnych
 • Mechaniczna lub elektryczna awaria sprzętu
 • Wykonywanie usług poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tzn. dla klientów,
  dla których właściwość sądowa lub rozstrzyganie sporów podlega jurysdykcji kraju
  z poza EOG (np. USA, Chiny)
 • Działalność zawodowa związana z tworzeniem i zarządzaniem.
OD CZEGO ZALEŻNA JEST CENA UBEZPIECZENIA?

Wpływ na cenę ubezpieczenia ma wiele czynników.Jednym z podstawowych jest :

 • forma prawna prowadzenia działalności,
 • szacowane przychody za rok bieżący oraz przychody za rok poprzedni,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • informacja czy w ciągu ostatnich 5 lat wystąpiły roszczenia oraz czy Ubezpieczonemu są znane okoliczności mogące spowodować takie roszczenie.