OC obowiązkowe adwokata

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów jest skierowany do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych.

 

Zalety:

 • Spełnia warunki obowiązkowego OC adwokatów
  Na podstawie Rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134)
 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  Od 150 tys. do 2 mln euro – na każde zdarzenie osobno.
 • Atrakcyjne ceny
  Wysokie zniżki za kontynuację nawet 30%
 • Ochrona pracowników adwokata
  Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.
 • Ochrona obejmuje także spółki osobowe
 • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu
  Bez dodatkowej płatności
 • Fachowe doradztwo

 

Warunki ubezpieczenia obowiązkowego adwokata w PZU SA:

 1. Przedmiotem niniejszej umowy ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 635 z późn. zm.).
 2. Niniejsza umowa ubezpieczenia została zawarta na warunkach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134).
 3. Kwota sumy gwarancyjnej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.