Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób świadczących usługi płatnicze. Od 24 kwietnia 2012 r. każde Biuro Usług Płatniczych, aby zostać wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego i prawnie funkcjonować, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeni jest przeznaczone dla osób świadczących usługi płatnicze, tj. czynności polegające na prowadzeniu rachunku płatniczego, w tym przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki, dokonywaniu transakcji płatniczych, tj. przelewów, zleceń stałych, poleceń zapłaty; prowadzeniu rozliczeń operacji instrumentami płatniczymi, wykonywaniu transakcji płatniczych.

Zakres (zgodnie z ustawą o usługach płatniczych) ubezpieczenia obowiązkowego OC Biura Płatniczego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 873).

Ochrona obejmuje:

 • odpowiedzialność biura za szkodę powstałą w związku z niemożnością wykonania usług;
 • ochronę wsteczną, obejmuje wszystkie szkody zgłoszone w okresie obowiązywania polisy niezależnie od tego kiedy powstały;
 • szkody wyrządzone przez biuro jak i jego pracowników i osoby kierujące;
 • szkodę wyrządzoną umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • zwrot wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec klienta.

Zalety ubezpieczenia:

 • Atrakcyjna cena
 • Masz wybór
  Dwóch ubezpieczycieli  – AXA lub Concordia.
 • Spełnia wymogi KNF
 • Ochrona pracowników
  Obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego.
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania
  Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu, czyli wykluczenie ewentualnych roszczeń ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego. W przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa
 • Minimum formalności
  Ubezpieczenie jest najprostszym produktem na rynku. Jedyny dokument wymagany do zawarcia polisy to wniosek ubezpieczeniowy. Nie wymagamy weksli i dokumentacji finansowej, jak ma to miejsce w przypadku gwarancji.
 • Zapłacisz w ratach
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach

Działalność w charakterze biura usług płatniczych jest działalnością regulowaną, według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to tyle, że jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa – w tym wypadku właśnie w ustawie o usługach płatniczych.