Wpis w aktualnościach

Ubezpieczenie obowiązkowe Doradcy Podatkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie Doradców Podatkowych na bazie rozporządzenia Ministra Finansów przeznaczone jest dla doradców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego. Przedmiot ubezpieczenia Jest nim odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Ochrona ubezpieczeniowa …

Ubezpieczenie obowiązkowe Doradcy Podatkowego Read More »

OC obowiązkowe adwokata

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów jest skierowany do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych.   Zalety: Spełnia warunki obowiązkowego OC adwokatów Na podstawie Rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2003 …

OC obowiązkowe adwokata Read More »

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób świadczących usługi płatnicze. Od 24 kwietnia 2012 r. każde Biuro Usług Płatniczych, aby zostać wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego i prawnie funkcjonować, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.   Zakres i przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeni jest przeznaczone dla osób świadczących usługi płatnicze, tj. czynności polegające na prowadzeniu rachunku płatniczego, w tym …

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych Read More »

Cyber ryzyko w Twojej firmie?

HYBRYDOWY CHARAKTER POLISY CYBER Ubezpieczenie Cyber jest dzisiaj najszybciej rozwijającą się gałęzią ubezpieczeń na świecie, pokrywającą w jednej polisie: odpowiedzialność cywilną za wyciek lub utratę danych, odpowiedzialność cywilną za naruszenie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej w przekazie cyfrowym, odpowiedzialność cywilną i koszty reakcji w razie naruszenia bezpieczeństwa własnych komputerów, skutkujące usunięciem lub zmianą danych, …

Cyber ryzyko w Twojej firmie? Read More »

Ubezpieczenie OC działalności Inżyniera

Ubezpieczenie działalności Inżyniera adresowane jest do firm z segmentu MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), których obrót w roku podatkowym jest nie większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN. Korzyści ubezpieczenia OC działalności Inżyniera pełna ochrona majątku firmy Inżyniera i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej …

Ubezpieczenie OC działalności Inżyniera Read More »

OC Dobrowolne Biura Rachunkowego

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych rekomendujemy przedsiębiorcom, którzy w ramach działalności biura rachunkowego wykonują czynności polegające na: prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zezwoleń i …

OC Dobrowolne Biura Rachunkowego Read More »

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego po deregulacji?

Już większość czynności wykonywanych przez biuro rachunkowe nie jest objętych polisą obowiązkową. Art. 76a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mówi, iż “Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt …

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego po deregulacji? Read More »

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego w spółce cywilnej

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego w spółce cywilnej Wyjątkowość spółki cywilnej W obecnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi też jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe. Spółka taka nie stanowi zatem podmiotu prawa. W obrocie prawnym występują natomiast jej wspólnicy. Działając w ramach spółki cywilnej zaciągają oni zobowiązania, za które …

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego w spółce cywilnej Read More »

Ubezpieczenie OC księgowego etatowego

Ubezpieczenie OC księgowego etatowego Ochrona prawna i odpowiedzialność karno-skarbowa Przyjrzyjmy się potencjalnym skutkom błędu księgowego oraz możliwościom zminimalizowania ryzyka strat, jakie może ponieść pracodawca księgowego oraz on sam *. Potencjalne koszty związane z pojawieniem się roszczenia • zbadanie zasadności roszczenia, • sądowe, ekspertyz, również należności dla świadków i biegłych sądowych, postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego, • …

Ubezpieczenie OC księgowego etatowego Read More »

OC zawodowa biura rachunkowego

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, czynności wykonywane przez typowe biuro rachunkowe można podzielić na trzy grupy: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, określone czynności doradztwa podatkowego, czynności prowadzenia kadr i płac. Jeszcze do niedawna Jeszcze do niedawna (przed zmiana ustawy o rachunkowości), obowiązkowi ubezpieczenia podlegały dwa pierwsze obszary. Warto tutaj przypomnieć, że ustawa w tamtym kształcie zgrabnie …

OC zawodowa biura rachunkowego Read More »