Ubezpieczenie Cyber oraz odpowiedzialność cywilna i administracyjna za naruszenie RODO

Firma LeadenHall  w zakresie ubezpieczenia Biur Rachunkowych rozszerzyła swoje ubezpieczenia w o dodatkową Sekcję V. Do tej pory mieliśmy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia Biura Rachunkowego o Sekcje II,III,IV. (opis poniżej)

Sekcja V umożliwia Ubezpieczonemu ochronę odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej za naruszenie RODO oraz szkód cyber.  W ramach limitu dla Sekcji II na jedno i wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń oraz na jedno i wszystkie Dochodzenia regulacyjne jednak nie więcej niż limit wynoszący w sekcji II 

Dla Kogo?

Przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe, na których spoczywa obowiązek ubezpieczenia zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz osoby wykonujące zawód księgowego w oparciu o umowę o pracę nie mający obowiązku ubezpieczenia mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie Odpowiedzialności Zawodowej z sumą 10 tyś euro. 

Odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich

 Ubezpieczyciel zobowiązuje się̨ zwrócić Ubezpieczonemu wszelkie kwoty (z włączeniem kosztów i wydatków poniesionych przez poszkodowanego), do zapłaty których Ubezpieczony zostanie prawnie zobligowany w efekcie wniesionego przeciwko niemu Roszczenia, które zostało zgłoszone Ubezpieczonemu i Ubezpieczycielowi po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń́ (o ile ma on zastosowanie) i wynikające z działalności zawodowej Ubezpieczonego.

Dochodzenia regulacyjne

 Ubezpieczyciel zobowiązuje się̨ pokryć́ – poniesione za jego uprzednią pisemną zgodą – Koszty obrony. Ubezpieczonego związane z Dochodzeniem regulacyjnym wynikającym z faktycznego lub zarzucanego naruszenia bezpieczeństwa danych, które zostało po raz pierwszy wszczęte w Okresie ubezpieczenia i w Okresie ubezpieczenia zostało także na piśmie zgłoszone Ubezpieczycielowi. Ubezpieczenie obejmuje także wszelkie ubezpieczalne kary administracyjne nałożone na Ubezpieczonego wskutek takiego Dochodzenia regulacyjnego.

Limit odpowiedzialności

Całkowita odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach niniejszego Rozszerzenia jest ograniczona:

  • w odniesieniu do odpowiedzialności wobec osób trzecich do podlimitu w wysokości 200 000 PLN na jedno wszystkie Roszczenia lub serię Roszczeń, jednak nie więcej niż limit dla Sekcji II określony w p. 5 Polisy, w którym się zawiera i nie powoduje jego podwyższenia. W odniesieniu do każdego Roszczenia objętego ochroną na podstawie niniejszego Rozszerzenia obowiązuje udział własny w wysokości 2000 PLN na każde Roszczenie, w tym Koszty obrony.

  • w odniesieniu do Dochodzenia regulacyjnego do podlimitu 200 000 PLN w odniesieniu do wszystkich Kosztów obrony i kar nałożonych w wyniku jednego i wszystkich Dochodzeń regulacyjnych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszego Rozszerzenia, jednak nie więcej niż limit dla Sekcji II określony w p. 5 Polisy, w którym się zawiera i nie powoduje jego podwyższenia. W odniesieniu do każdego Dochodzenia regulacyjnego objętego ochroną na podstawie niniejszego Rozszerzenia obowiązuje udział własny w wysokości 2000 PLN na każde Dochodzenie regulacyjne, w tym Koszty obrony.

  • Podlimity o których mowa w p. 3.1. i 3.2. są łącznie ograniczone do limitu dla Sekcji II określonego w p. 5 Polisy i w żadnym wypadku nie przewyższają łącznie 200 000 PLN.

Sekcja I

Ubezpieczenie OC obowiązkowe z Sumą Gwarancyjną 10 tys. euro wynikające z właściwego Rozporządzenia Ministra Finansów

Sekcja II

Ubezpieczenie OC dobrowolne pełniące funkcję uzupełniającą i nadwyżkową.

Sumy Gwarancyjne do wyboru: 50 tys. zł, 100 tys. zł, 200 tys. zł, 500 tys. zł i nawet 1 mln zł

Sekcja II

(funkcja uzupełniająca)

W ramach Sumy Gwarancyjnej ubezpieczenia OC dobrowolnego Ubezpieczyciel pokrywa roszczenia z tytułu doradztwa podatkowego (w tym prowadzenia ksiąg do celów podatkowych), które to czynności – w odniesieniu do księgowych – nie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sekcji I

oraz w ramach klauzul dodatkowych:

  • Pokrycie kosztów obrony
  • Naruszenie poufności
  • Zniesławienie lub znieważenie
  • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia
  • Utrata dokumentów
  • Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i administracyjnym
  • Rażące niedbalstwo

Sekcja III

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i inne doradztwo kadrowe

Suma Gwarancyjna taka sama jak w sekcji II, udział własny zniesiony

Sekcja IV

Odpowiedzialność karno-skarbowa ubezpieczonego

Suma Gwarancyjna taka sama jak w sekcji II, udział własny zniesiony