OC księgowego szewczuk ubezpieczenia

OC Księgowego – zabezpiecz się od błędów już za 360zł rocznie

Księgowy, jako ważny element każdej firmy ponosi szczególną odpowiedzialność za popełnione błędy. Szczególnie narażeni są główni księgowi zatrudnieni na umowę o pracę i tacy, którzy pracują na umowę zlecenie. Pozostali księgowi, niezależnie od formy zatrudnienia, też mogą otrzymać mandat od organu skarbowego, który opłacają z własnych środków. Dlatego też każdy zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych powinien indywidualnie przemyśleć nabycie jakiejś formy ochrony zawodowej, np. ubezpieczenie OC księgowego.

Mandat karno-skarbowy – najczęstsze ryzyko

W praktyce księgowi odpowiadają najczęściej za przestępstwa i wykroczenia związane z:

  • uporczywym niewpłacaniem w terminie podatku (art. 57 § 1 k.k.s.),
  • narażeniem podatku na uszczuplenie poprzez podanie nieprawdy, zatajenie prawdy albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych przy składaniu deklaracji lub oświadczenia, jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu (art. 56 § 3 k.k.s.),
  • wadliwym prowadzeniem ksiąg (art. 61 § 3 k.k.s.),
  • nieterminowym składaniem deklaracji lub oświadczeń mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania (art. 56 § 4 k.k.s.),
  • nieskładaniem w terminie wymaganej informacji podatkowej w przypadku mniejszej wagi (art. 80 § 4 k.k.s.),
  • niewpłacaniem w terminie podatku pobranego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu (art. 77 § 3 k.k.s.),
  • nierzetelnym prowadzeniem ksiąg w przypadku mniejszej wagi (art. 61 § 2 k.k.s.).

Wysokość mandatu ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku i zależy ona od kilku czynników:

  • zakresu zadań przypisanych danej osobie,
  • struktury organizacyjnej firmy,
  • obowiązującego trybu zatwierdzenia konkretnych działań.

Oprócz powyżej wymienionych bardzo ważna jest również wielkość wyrządzonej szkody, czyli czy zostanie ona zakwalifikowana jako wykroczenie skarbowe, czy przestępstwo skarbowe. W procesie określania wysokości mandatu brane są jeszcze pod uwagę dochody sprawcy, warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Doświadczenie pokazuje, że mandat zazwyczaj mieści się pomiędzy 500 a 1000 zł.

Ochrona księgowego

Niestety jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas popełnia błędy. Aby uniknąć wysokich kar i konieczności odpowiadania przed sądem niekiedy trzeba skorzystać z profesjonalnej, często kosztownej pomocy prawnej.

Innym narzędziem jest również ubezpieczenie OC księgowego, zapewnia ochronę wobec pracodawców, a także organów skarbowych. W odpowiednim wariancie nawet do 500 tys. zł. Pozwala ono pokryć wszelkie koszty związane z roszczeniami czy stratami majątkowymi wyrządzonymi w związku z wykonywaniem czynności księgowych, a nawet koszt nałożonych kar.

Zawód księgowego jest obarczony dużą odpowiedzialnością. Warto więc korzystać z wszelkich narzędzi, które minimalizują wszelkie ryzyko podejmowanej pracy.