OC zawodowa biura rachunkowego

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, czynności wykonywane przez typowe biuro rachunkowe można podzielić na trzy grupy:

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • określone czynności doradztwa podatkowego,
  • czynności prowadzenia kadr i płac.

Jeszcze do niedawna
Jeszcze do niedawna (przed zmiana ustawy o rachunkowości), obowiązkowi ubezpieczenia podlegały dwa pierwsze obszary. Warto tutaj przypomnieć, że ustawa w tamtym kształcie zgrabnie opisywała czynności związane z naliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych, odróżniając je zarówno od prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i stricte doradztwa podatkowego, które jest normowane inną ustawą.

Obecnie
Dzisiaj obowiązkowi ubezpieczenia podlega już tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W pozostałych obszarach ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom swobodę. Nie ulega wątpliwości, że w związku z dość powszechną niechęcią do dobrowolnego ubezpieczania swojej odpowiedzialności cywilnej, na pewno powiększy się nieubezpieczony obszar działalności biur rachunkowych, czyli będzie to obszar generujący najczęściej i, przy okazji, największe roszczenia klientów biur – sprawy związane z naliczaniem podatków.

Rozwiązania
Odpowiedzią rynku ubezpieczeniowego na nową sytuację jest skonstruowanie odpowiednich programów ubezpieczeniowych, uwzględniających nową sytuację. Ponadto programy te zawierają przedstawione elementy:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC  zawodowej z sumą gwarancyjną w wysokości równowartości 10 000 Euro,
  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej na sumy powyżej minimalnej, wymaganej rozporządzeniem*,
  • ubezpieczenie OC zawodowej pokrywające ryzyko związane z naliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych (nazwa produktu – Podatki)
  • oraz ubezpieczenie OC zawodowej pokrywające ryzyko związane czynnościami prowadzenia kadr i płac (nazwa produktu – Kadry i Płace)

 

Zakres ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczeń można zobaczyć w tym artykule.