Ubezpieczenie OC księgowego etatowego

Ubezpieczenie OC księgowego etatowego

Ochrona prawna i odpowiedzialność karno-skarbowa

Przyjrzyjmy się potencjalnym skutkom błędu księgowego oraz możliwościom zminimalizowania ryzyka strat, jakie może ponieść pracodawca księgowego oraz on sam *.

Potencjalne koszty związane z pojawieniem się roszczenia

 • zbadanie zasadności roszczenia,
  sądowe, ekspertyz, również należności dla świadków i biegłych sądowych, postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego,
  pomoc prawna zarówno w przypadku roszczenia bezzasadnego jak i związana z zaspokojeniem roszczeń zasadnych,
  wynagrodzenie prawnika,
  zastosowanie środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody,
  środki stanowiące zabezpieczenie sądowe na zaspokojenie roszczeń,
  kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne powstałe w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego,
  odszkodowanie wynikające z uznania roszczenia, ugody lub wyroku sądowego.

Roszczenie
Roszczenie o odszkodowanie to jakiekolwiek pisemne żądanie jakiejkolwiek osoby wyrażające zamiar przypisania odpowiedzialności za poniesioną szkodę a także wszczęcie jakiegokolwiek procesu lub postępowania o odszkodowanie.

Kto powinien być Ubezpieczonym?
Każda osoba wykonująca czynności księgowe jako pracownik. Zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, kontraktu menedżerskiego lub umowy cywilnoprawnej.

Kto może być Ubezpieczającym? (zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę)
Oczywiście każdy Ubezpieczony, zdefiniowany powyżej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ubezpieczającym był pracodawca lub zleceniodawca, który w takim przypadku ubezpiecza odpowiedzialność swojego pracownika również wobec siebie.

Nasza rekomendacja
Nie ma żadnych wątpliwości, że rosnący nieustannie stopień skomplikowania uregulowań prawnych w rachunkowości i ordynacji podatkowej, wzmocniony dodatkowo możliwością różnej interpretacji prawa, jest powodem rosnącego ryzyka wykonywania zawodu. Równolegle doskonalą się kancelarie radcowskie, adwokackie i inne, zajmujące się obsługą roszczeń, co prowadzi tylko w jednym kierunku – konieczności zastosowania adekwatnych środków w celu minimalizowania rosnącego ryzyka. Są to fakty niezależne od tego jak ocenialibyśmy ten aspekt rozwoju cywilizacyjnego.
Jednym z najlepszych narzędzi jest ubezpieczenie.