OC Księgowych na etacie

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2019 r.

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2019 r.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązani – stosownie do art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości – do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia OC, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. poz. 1616). W świetle § 4 tego rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC dla ww. przedsiębiorców, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro.

W 2019 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi:

10.000 euro × 4,3016 zł/euro = 43.016 zł*.

*  Kwotę określoną w euro ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. Kurs euro ogłoszony w tabeli nr 001/A/NBP/2019 z 2 stycznia 2019 r. wynosił 4,3016 zł/euro.