Ubezpieczenie OC działalności Inżyniera

Ubezpieczenie działalności Inżyniera adresowane jest do firm z segmentu MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), których obrót w roku podatkowym jest nie większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.

Korzyści ubezpieczenia OC działalności Inżyniera

 • pełna ochrona majątku firmy Inżyniera i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
 • produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • jedna polisa chroniąca od wielu ryzyk
 • prosta procedura zawarcia umowy ubezpieczenia przy minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa)
 • zabezpieczenie kredytu, leasingu
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
 • świadczenia assistance:
  • pomoc w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i w przypadku hospitalizacji
  • zorganizowanie lokalu zastępczego i pomocy specjalisty (np. ślusarza, elektryka)
  • zorganizowanie dozoru mienia po powstaniu szkody
  • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat
 • zniżki za:
  • stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
  • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
  • jednorazową płatność składki
  • ilość wykupionych ubezpieczeń

Przedmiot ubezpieczenia działalności Inżyniera

OC działalności Inżyniera zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) – stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością;

w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem używanym w tej działalności;

w zakresie mienia osobistego pracowników oraz dodatkowej pomoc w postaci usług assistance.

Zakres ubezpieczenia OC działalności Inżyniera

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia Inżyniera od ognia i innych żywiołów
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • ubezpieczenie assistance Inżyniera.

Na wniosek ubezpieczającego zakres ubezpieczenia działalności Inżyniera może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 • ubezpieczenia przepięć;
 • ubezpieczenia rozmrożenia towarów przechowywanych w urządzeniach chłodniczych
 • ubezpieczenia dewastacji
 • ubezpieczenia aktów terroryzmu
 • ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych
 • miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)
 • ubezpieczenia nowych inwestycji Inżyniera(automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji)
 • zamiany franszyz redukcyjnych na integralne
 • kosztów odtworzenia dokumentacji
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej
 • stałych kosztów działalności gospodarczej
 • OC za produkt
 • OC najemcy
 • OC za szkody w mieniu powierzonym
 • OC pracodawcy
 • OC zakładu naprawy pojazdów
 • OC przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
 • sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru, poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamontowanego w pojazdach samochodowych
 • załadunku i wyładunku mienia w transporcie.

Dodatkowo do kompleksowego ubezpieczenia działalności Inżyniera można wykupić:

 • zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; pracodawca ma możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej pracownikom
 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych)
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenie przerw w działalności Inżyniera